disk_in-a-nut-shellמניח ראשי על חזך
כתינוק בעריסת נשימתך
מה זה רועד רוקד בי כנר
למקצב פעימות ליבך

ליבך כמו תוף כמו גל – לחוף
כמו מישהו עומד על המפתן שבו
מקיש על דלתות ליבי
ובא לי לצעוק לו— י ב ו א —

הנה השער נפתח בלאט לפניך אהובתי
בואי הניחי את כל נדודיך
הניחי ראשך
השקיטי כל מה שבו
הקשיבי למלאכים שרים בליבי
— י ב ו א —