ad-habeerעל השביל העולה מן הואדי נחה באר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

ארוכה הדרך בה הלכתי עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

עיני סמאו מאבק הדרך עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

זעתי ניגרת מפני עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

רדפוני סכנות בדרך עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

תקותי כמעט שאבדה לי עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר