disk_in-a-nut-shellהאביב בא מסביב הכל שופע מטובו
והלילה אל החגיגה אהובי יבוא
הוא מלבלב בכל לב פועם לבלובו
פרפרים פורחים כל פרח צופן צוף בחובו
בחצוצרות ובתופי מרים נריע לשובו
ברקיע שביל החלב זוהר נוטף חלבו
מנצנצים כוכבנו לנצנוץ כוכבו

זה שיצבע את הים בכחול
הוא שמביא את הבוקר לגן
זה שהופך הרים לחול
יביא הוא את אהובי לכאן

המתקתק שממתיק כל מה שבא אל קרבו
טווס זהב מחלק חופשי נוצות מזנבו
קמץ פתח את ידו נדיב פתח לבבו

רק אהבה מגשימה חלומות
מביא היא כלה אל החתן
ילכו השדים לכל הרוחות
כשאהובי יגיע לכאן

רק האהבה תמתק געגוע מכאבו
בוא נרקוד כבר גם השכל לא קולט את מצבו