תקנון הרכישה באתר

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי
האתר הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת מוצרי אומנות ועבודות מקוריות
כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולתרכישת מוצר המוצע למכירה באתר.
יובהר, כי רכישה באתר מותרת אך ורק לרוכשים שגילם מעל 18 שנים.
האתר שומר לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שקול דעתם הבלעדים, וזאת ללאצורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחרהפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכלעת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל: yaronpeerart@gmail.com
בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון – 0555630608
תנאי שימוש
רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדתכדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברותהאשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד, דיינרס), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצועהעסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירותנמצא באזורי השירות של האתר, כהגדרתם להלן.
פרטי הרוכש

בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה/ מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

תשלום
ברכישת מוצר באתר מחנות האתר , חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע באופן מיידי עם ביצוע ההזמנהבאתר.
פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקהבפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

ברכישה מהחנות המקוונת, הרוכש בוחר מוצר מסויים, שהחברה עושה כל מאמץ שיהיה במלאי אותו היא מחזיקה.

במקרה שנמצא, כי מוצר שהוזמן ע"י הרוכש אינו במלאי, והעינין אינו מעודכן בדף המוצרים, תיצור החברה קשר טלפוני עםהרוכש ותעדכן, כי המוצר איננו מצוי במלאי החנות. במקרה זה, תינתן לרוכש הזדמנות לרכוש מוצר חלופי או יוחזר לו כספו, על פי בחירת הרוכש.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטיההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיואחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפיןבאחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצועפעולות באתר.
כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם קיבלה דרישה לכך מאיזורשויות המדינה.
הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבותתביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למימטעמם.
פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברתהסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקהאותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.למרות האמור לעיל, החברה תהארשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/אוהעלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתיחוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת אוהליכים משפטיים, וכיוצ"ב.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפניחדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידעאשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזקמכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

משלוחים וזמני אספקה:
במידה והרכישה כוללת משלוח המוצר ישלח תוך יום ויסופק תוך 4 ימים עד שבוע לכל היותר.
במקרה של החזרת מוצרים, במקרה שהמוצר הגיע פגום, נא ליצור איתנו קשר, כנ׳ל לגבי שינוי הזמנה.

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לובעת הרכישה. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצריםבאריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית המעידהעל עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאיתלגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לאכובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקהאו הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסרלרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכלפיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוישאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.
יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוקהגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכןבכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

הגבלת אחריות
החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאהמהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:

רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/אומרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוצ"ב.
מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון, כגון: מלחמה, רעידתאדמה וכיוצ"ב.
מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוףלאחריות החלה על פי כל דין.
תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקיאינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועדהאספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידיהרוכש.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצעפעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרתאו לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הנהוג בישראל
המוצרים הינם עבודת יד והדפסים, תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדליםבמראה, בגוון, וכיוצ"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.